BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 
 
 

Số:     1627    /QĐ-ĐHGTVT-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

        Hà Nội, ngày  10   tháng  8    năm 2012

 

                                                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận học viên cao học năm 2012 đợt 1

──────────────────

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

          Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải;

          Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

          Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho Trường Đại học Giao thông Vận tải;

          Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Công nhận 963 thí sinh đã trúng tuyển là học viên cao học khoá 20-1 (năm 2012) của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

(Danh sách kèm theo)

          Điều 2. Các học viên có tên trong danh sách có nhiệm vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

          Điều 3 Các ông (bà): Trưởng phòng HCTH, Đào tạo SĐH, TCCB, Tài chính - Kế toán; Trưởng các khoa, viện, các bộ môn và các học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS. TS. Trần Đắc Sử

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Lưu HCTH, ĐT SĐH.

 

 

Danh sách HV được công nhận xem trong tệp đính kèm