BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 2697/QĐ-ĐHGTVT                                              Hà Nội, ngày 26  tháng 12  năm 2014       

                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển


HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

           

Căn cứ quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 1056/TB-ĐHGTVT ngày 01/12/2014 của Nhà trường về chỉ tiêu tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014;

Căn cứ điểm thi và kết quả duyệt điểm trúng tuyển ngày 24/12/2014 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 407 thí sinh (danh sách kèm theo) trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014 thi tuyển các ngày 06&07/12/2014.

 

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển các ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Công nghệ thông tin (tại Cơ sở II), Tổ chức và quản lý vận tải (tại Cơ sở II) sẽ được bảo lưu kết quả thi (không quá 01 năm). Thí sinh trúng tuyển các ngành còn lại làm thủ tục nhập học vào ngày 09/01/2015.

 

Điều 3. Trưởng các đơn vị: HCTH, KT&ĐBCLĐT, ĐTSĐH, TCKT, BV,  K.CT, K.CK, K.VTKT, K.CNTT, K.ĐĐT, V.KTXD, CSII và thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG    

  - Như điều 3;

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                                     (Đã ký, đóng dấu)                                                                                                                                  

                                                                                                               PGS.TS. Trần Đắc Sử