TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

Số:    469   /TB-ĐH GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                         Hà Nội, ngày  18  tháng  6  năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2012

 

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học vào ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2012 tại Hà Nội và Cơ sở II tại Tp. HCM.

Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Giao thông Vận tải công bố kết quả của kỳ thi nêu trên trong danh sách kèm theo. 

Thời hạn nhận Đơn phúc tra: đến hết ngày 02/7/2012.

Mọi thủ tục xin liên hệ:

  • Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo SĐH Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0986861602 (gặp anh Giang)
  • Tại Tp.HCM: Ban đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2, 450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.37305267; Fax: 08.38964736

 

 

 
 

Nơi nhận:

  • Các thí sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2012;
  • Cơ sở II;
  • Lưu HCTH, ĐT SĐH, BBT website.

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

PHẠM VĂN KÝ