BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số:1026/TB-ĐHGTVT                                      Hà Nội, ngày 23  tháng 12  năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: Phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2013

 

          Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2013, kỳ thi tuyển ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2013 (có mẫu đơn kèm theo) như sau:

 

          1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 02/01/2014.

          2. Lệ phí: 150.000 đồng/môn.

          3. Địa điểm nhận đơn: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (P.204 - Nhà A9).

 

          Vậy Nhà trường thông báo để những thí sinh xin phúc khảo bài thi biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG

 - Thí sinh xin phúc khảo;                                                   TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLĐT

 - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.

                                                                                                        (Đã ký - Đóng dấu)

                                               

 

                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Văn Long