BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                     

     Số:  75 /TB-ĐHGTVT                                                                Hà Nội, ngày 10 tháng 01  năm 2014

 

 THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014

 

                Căn cứ Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

                Căn cứ Quyết định 637/QĐ-ĐHGTVT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014. Hình thức đào tạo: không tập trung, theo học chế tín chỉ. Thời gian đào tạo: 2,0 năm.

                Danh mục và mã số các ngành, chuyên ngành đào tạo xem tại phụ lục I.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 700

2. Điều kiện dự thi:

             a. Điều kiện văn bằng: Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

                - Tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi.

                - Tốt nghiệp đại học ngành, chuyên ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi. Trong trường hợp này thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi nộp hồ sơ dự thi để có trình độ tương đương với ngành, chuyên ngành đăng ký (xem tại phụ lục II).

                b. Có đủ sức khỏe để học tập.

                c. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

3. Đối tượng ưu tiên:

Theo Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

                - Phiếu dự tuyển và đơn xin dự tuyển.

                - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và giấy chứng nhận kết quả học tập (bảng điểm). (*)

                - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). (*)

                - Bản sao hợp lệ giấy khai sinh.

                - Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên.

   - 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

               - 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

Các mục có dấu (*) phải có bản chính để đối chiếu. Hồ sơ do Nhà trường phát hành.

5. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển:

                a. Phát hành và nhận hồ sơ:

                - Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 13/01/2014 đến ngày 10/02/2014.

                - Thời gian nhận hồ sơ:

+ Đối với các thí sinh không phải bổ sung kiến thức: Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 21/02/2014.

+ Đối với các thí sinh phải bổ sung kiến thức: Từ ngày 17/3/2014 đến ngày 21/3/2014. (Chỉ nhận hồ sơ khi thí sinh đã hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức theo quy định).

 

                b. Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn tập:

                - Học bổ sung kiến thức:

+ Các môn học bổ sung kiến thức của các ngành, chuyên ngành gần xem tại website của Trường: http://www.utc.edu.vn

                + Thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 10/01/2014 đến ngày 21/01/2014. Khi làm thủ tục thí sinh mang theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận kết quả học tập bậc đại học (bảng điểm) và bản chính để đối chiếu.

                + Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 07/3/2014.

                - Ôn tập:  Thời gian ôn tập từ ngày 24/02/2014 đến ngày 19/4/2014.

                c. Thời gian thi tuyển: Dự kiến thi tuyển vào các ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2014.

6. Môn thi tuyển:

                Môn toán cao cấp, môn cơ sở (xem tại phụ lục I) và môn tiếng Anh (tương đương trình độ A2 khung Châu Âu).

7. Địa chỉ liên hệ: Mọi thủ tục thí sinh liên hệ

  - Tại Hà Nội:  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

                         Phòng 205, nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37606352.

                                                Website: http://www.utc.edu.vn           

  - Tại TP.HCM: BAN KHẢO THÍ

Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II

450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37305267; Fax: 08.38964736

Website: http://utc2.edu.vn > Tuyển sinh>Sau đại học

Nơi nhận:

  - Các Bộ, Vụ, Viện, TCT;                           

  - Sở GD&ĐT các tỉnh (TP);

  - Sở GTVT các tỉnh (TP);

  - Vụ GDĐH Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                                                                                                                                                                                                                

                                               

                                K/T HIỆU TRƯỞNG

                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                  (Đã ký, đóng dấu)

 

 

                          PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long