BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               

    

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015

           

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2015 đối với các thí sinh dự thi đúng ngành được gia hạn từ ngày 03/3/2015 đến ngày 13/3/2015. Hồ sơ được nhận tại Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (P.205 nhà A9) từ 8h đến 11h30 các ngày trong tuần.

Vậy Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

                                                                                                          Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

                                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLĐT

 

 

                                                   

                                                                                                              PGS.TS.Nguyễn Văn Long