BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:      484    /TB-ĐHGTVT                                                                                  Hà Nội, ngày 19  tháng 5  năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v: Phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2014

 

          Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2014, kỳ thi tuyển ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2014 (có mẫu đơn kèm theo) như sau:

 

          1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 19/5/2014 đến ngày 28/5/2014.

          2. Lệ phí: 150.000 đồng/môn.

          3. Địa điểm nhận đơn: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (P.205 Nhà A9).

 

          Vậy Nhà trường thông báo để những thí sinh xin phúc khảo bài thi biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG

 - Thí sinh xin phúc khảo;                                                   TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLĐT

 - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.

                                                                                                           (Đã ký, đóng dấu)

                                                                                                           

 

                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Văn Long