Thực hiện Thông báo số 1041/ĐHGTVT-TCCB ngày 27/12/2013 của Hiệu trưởng về nội dung, kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường Đại học GTVT;

            Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 08/5/2013 của Ban chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường;

            Nhà trường triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quản lý của Trường như sau:

(xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)