BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Số: 1338 /QĐ-ĐHGTVT                                   Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

của Trường Đại học Giao thông Vận tải

                                                _____________

 

HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải;

 Căn cứ Quyết định số 58/2010/ QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

 Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

 Theo  đề nghị của Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính” của Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ này ký. Những quy định trong các văn bản trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Trưởng phòng HCTH, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                  

 Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                     

- Các đơn vị trực thuộc trường;                                             

- Lưu HCTH.

                                                                          

 

 PGS-TS Trần Đắc Sử

 (Xin mời xem quy định chi tiết tại file đính kèm )